اکوردی بی نظیر و بیاد ماندنی از استاد شهیار قنبری

یادت نیست

 

Bm......A.........................................Em.......................................Bm

روز پـائـیـزی مـیـلاد تـو در یـادم هـسـت           روز خـاکسـتــری سـرد سـفــر یادت نیست

Bm......A.....................................Em...........................................Bm

نـاله نـاخـوش از شـاخـه جـدامـانـدن مـــن          در شـب آخــر پــرواز خـطــر یادت نیست

Bm......A........................................Em..........................................Bm

تلخی فاصـله ها نیـز بـه یـادت مـانـدسـت          نیزه بر باد نشست است و سپر یادت نیست

.Bm...........G........................................Bm..............G

یادت هست یادت نیست                              یادت هست یادت نیست

Bm......A..........................................Em.........................................Bm

عطش خشـک تـو در دیـگ بیابـان ماسـیـد          کوزه ای دادمت ای تشنه مگـر یـادت نیست

Bm.......A......................................Em.........................................Bm

تو که خودسوزی هر شب پره را میفهمی           باورم نیست که مرگ بال و پر یادت نیست

Bm......A........................................Em.........................................Bm

تو به دل ریختـگـان چشـم نـداری بـی دل          آنچنان غرق غروبـی کـه سحـر یادت نیست

.Bm..........G........................................Bm...............G

یادت هست یادت نیست                              یادت هست یادت نیست

Bm......A.........................................Em...................................Bm

خواب روزانه اگـر درخـور تعبیـر نـبـود           پس چرا گشت شبانه در بـه در یادت نیست

Bm......A..........................................Em.....................................Bm

من به خط و خبری از تو قناعـت کـردم            قاصدک کاش نگـویـی کـه خـبـر یادت نیست

..Bm.............G.......................................Bm................G

یادت هست یادت نیست                              یادت هست یادت نیست