این مجموعه به صورت کتاب کامل است که میتوانید

که میتوانید در  قسمت سمت چپ در فهرست صفحه ها بنام اموزش کامل تکنیکهای  گیتار است