این مجموعه به صورت کتاب کامل است که میتوانید

 در  قسمت سمت چپ در فهرست صفحه ها بنام اموزش کامل تکنیکهای  گیتار است

فصل 2:

تکنیکهای دست چپ