G#m  F#  E                B       F#                      E        B               F#            G#m

یه پنجره با یه قفس یه حنجره بی همنفس ... سهم من از بودن تو یه خاطره ست همینو بس

G#m   F#  E        B         F#               E         B             F#           G#m

تو این مثلث غریب ستاره ها رو خط زدم ... دارم به آخر میرسم از اون شب اومدم

G#m F#   B              F#                          E      B         F#  C#m                 G#m

یه شب که مثل مرثیه      خیمه زده رو باورم ... میخوام تو این سکوت تلخ نگاتو از یاد ببرم

G#m F# B                 F#                         E         B           F#  C#m           G#m

بذار که کوله بارمو      رو شونه ی شب بذارم ... باید که از اینجا برم فرصت موندن ندارم

G#m F#    E  D#m G#m        F#                G#m   F#  E         D#m G#m    F#        

داغ  ترانه  تو  نگام   شوق  رسیدن  تو  تنم ... تو  حجم  سرد  این  قفس    منتظر  پر  زدنم

G#m   F# E          B         F#                  E        B       F#          G#m

من از تبار غربتم از آرزوهای محال ... قصه ی ما تموم شده با یه علامت سوال