رضا صادقی

Cوقتی که نگاهم به نگاهتEm خیره میشه      دوست دارمF زمان به ایسته واسه Cهمیشه

چشمامون ببندیم بریم تا ته Emرویا               F اونجایی که هیچوقت گلی پژمردهC نمیشه

Amهر چی غم داری از دل نازکتEm بگیرم      F   اگه اشک از چشات جاری بشه براتG بمیرم

Amسر رو شونه هام بزاری و برات Emبخونم     F  یاد تو و اسم تو باشه ورد Gزبونم   مهربونمC

Cارزوم بی تو مهاله لحظه ها بی تو Emسواله بی تو Fمقصد خیلی دوره راه عشقم بیG عبوره

Cمن نمی خوام تو خیالم بگم بهت عاشقتEmهستم   

دوست دا رم کهF راستی راستی حس کنم تو رو تو Gدستم