علی عبدالمالکی

یه مدل تنظیم دیگه هم از این اهنگ دارم که اگر شد بعد اضاف میکنم

اینم بدک نیست خوب میشه

 

 

Bmاگه حسودا بذارنG می برمت یه جایی.......Emکه ندونن کجایی   A آخهتا کی جدایی

 

#Fm دوست دارم خدایی

 

Bmنمی ذارم یه غریبهGجا مو تو قلبت بگیره.......Emدستای تورو بگیره A اگه میخواد بگی

 

#Fmخدا کنه بمیره

 

Bmجونم واست بگه دیگهGطاقت ندارم..........Aجونم واست بگه دیگه#Fmراهی ندارم

 

دلو بگیرو ببر هر جایی که خواستی .......Gجونم واست بگه تویی D تنها ستارم

 

Bmدوست دارم بدون تا  G وقتی زنده هستم   .....Aتا دنیا دنیاست به پای  #Fmتو نشستم

 

نگو دوسم نداری میدونم دروغه. .......Gجونم واست بگه تویی D تنها ستارم