بابک جهان بخش 

رویای شیرین 

البوم اکسیژن 

ریتم : 4/4

Dm اگه خوبم اگه اینجام  

Bb یه نفر هست توی دنیام
Gm که مثل کوه F پشتم موند همAmیشه
Dmیه نفر که یه پدیدست
Bb اتفاقی ناب و ویژست
Gm زندگیمو خالی کرده F  از کلی Amشه
Bb مثل عکس زیر بارون  Amخود عشقه
واسهGm ی اون Bb مهربونی
مثلC نبضه بی Bb ارادست
Bb عشقو توی یه شب سرد  Am تو وجودم Gmمنتشر کرد
Cیه سواله، یه ترانه
 Dmفوق العادست

 Dm با تو دنیام  Amعاطفی شد
C هرچی جز عشق Bbمنتفی شد
Bbانعکاس یه Amفرشته رو  Dmزمینی
 Dmدلت مثل یهAm گنجینه
 C پر از رویای شیر Bb ینه
واسه آرامش Amمن یه   Dm تضمینیAm 

♫♫♫
♫♫♫

Dmواسه وابستهGdim کردنDm دل من
با این خندیدنت GmاصرارC کردی
Amبه اندازه ی F لبخندات Amهر روز
Bbتولد منو Cتکرار کردی
Dmچقدر لبخندGdim تو خیر ه Dmکنندست

همین تصویر که Gmمنحصر به Cفرده
Amهمین معجزه یF همیشهAm ساده ست
Bbحواس منو از C غم پرت Dmکرده

با تو دنیام عاطفی شد
هرچی جز عشق منتفی شد
انعکاس یه فرشته رو زمینی
دلت مثل یه گنجینه
پر از رویای شیرینه
واسه آرامش من یه تضمینی